Przejdź do treści
Home » Prawo Cywilne

Prawo Cywilne

Najszerszą gałęzią prawa jest prawo cywilne, które reguluje wiele kwestii z zakresu prawa ogólnego, rzeczowego, zobowiązaniowego i spadkowego, należą do nich m.in. :

 • określenie czynności prawnej,
 • zawarcie umowy
 • katalog  umów,
 • tryb ofertowy,
 • przetarg i aukcja,
 • negocjacje,
 • wady oświadczenia woli,
 • prokura i przedstawicielstwo,
 • własność i współwłasność,
 • ochrona własności,
 • roszczenia windykacyjne i negatoryjne,
 • użytkowanie wieczyste i księgi wieczyste
 • ograniczone prawa rzeczowe,
 • służebności,
 • hipoteka i zastaw,
 • zobowiązania umowne,
 • umowy przedwstępne,
 • odstąpienie od umowy,
 • bezpodstawne wzbogacenie,
 • kwestie odpowiedzialności,
 • szczegółowe kwestie zobowiązaniowe: sprzedaż, rękojmia za wady, najem, poręczenie, darowizna, leasing, użyczenie, pożyczka ect.,
 • wszelkie kwestie spadkowe; prawa spadkobiercy i spadkodawcy.

Prawo cywilne to także postępowanie procesowe , określające podstawowe zasady postępowania cywilnego od najistotniejszych kwestii jakimi jest:

 • ustalenie właściwości sądu,
 • określenie stron w procesie i podmiotów uprawnionych do udziału w postępowaniu,
 • zasady ponoszenia i ustalanie wysokości kosztów sądowych,
 • polubowne załatwienie sprawy, w tym regulacje dotyczące sądu polubownego,
 • mediacja i ugoda,
 • postępowanie nieprocesowe,
 • wymagania dotyczące pozwu, dopuszczenia dowodów,
 • możliwość wniesienia środków odwoławczych,
 • egzekwowanie roszczeń i postępowanie egzekucyjne.

Każdy klient jest dla nas ważny, dlatego szczegółowo analizujemy każdy problem prawny. Po analizie przedstawiamy klientowi możliwe rozwiązania z przedmiotowego problemu.

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu:

kancelaria@sixlegal.pl