Przejdź do treści
Home » Prawo Cywilne

Prawo Cywilne

Najszerszą gałęzią prawa jest prawo cywilne, które reguluje wiele kwestii z zakresu prawa ogólnego, rzeczowego, zobowiązaniowego i spadkowego, należą do nich m.in. :

  • określenie czynności prawnej,
  • zawarcie umowy
  • katalog  umów,
  • tryb ofertowy,
  • przetarg i aukcja,
  • negocjacje,
  • wady oświadczenia woli,
  • prokura i przedstawicielstwo,
  • własność i współwłasność,
  • ochrona własności,
  • roszczenia windykacyjne i negatoryjne,
  • użytkowanie wieczyste i księgi wieczyste
  • ograniczone prawa rzeczowe,
  • służebności,
  • hipoteka i zastaw,
  • zobowiązania umowne,
  • umowy przedwstępne,
  • odstąpienie od umowy,
  • bezpodstawne wzbogacenie,
  • kwestie odpowiedzialności,
  • szczegółowe kwestie zobowiązaniowe: sprzedaż, rękojmia za wady, najem, poręczenie, darowizna, leasing, użyczenie, pożyczka ect.,
  • wszelkie kwestie spadkowe; prawa spadkobiercy i spadkodawcy.

Prawo cywilne to także postępowanie procesowe , określające podstawowe zasady postępowania cywilnego od najistotniejszych kwestii jakimi jest:

  • ustalenie właściwości sądu,
  • określenie stron w procesie i podmiotów uprawnionych do udziału w postępowaniu,
  • zasady ponoszenia i ustalanie wysokości kosztów sądowych,
  • polubowne załatwienie sprawy, w tym regulacje dotyczące sądu polubownego,
  • mediacja i ugoda,
  • postępowanie nieprocesowe,
  • wymagania dotyczące pozwu, dopuszczenia dowodów,
  • możliwość wniesienia środków odwoławczych,
  • egzekwowanie roszczeń i postępowanie egzekucyjne.

Każdy klient jest dla nas ważny, dlatego szczegółowo analizujemy każdy problem prawny. Po analizie przedstawiamy klientowi możliwe rozwiązania z przedmiotowego problemu.

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu:

kancelaria@sixlegal.pl