Przejdź do treści
Home » Prawo Pracy

Prawo Pracy

Prawo pracy szeroko określa wzajemne  prawa i obowiązki  pracownika i pracodawcy co oznacza, że zarówno pracownik jak i pracodawca są zobowiązani do przestrzegania określonych norm wynikających z postanowień umownych. Istotne jest również przestrzeganie wewnętrznych regulaminów w zakładach pracy i firmach, których treść powinna być zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Klienci mogą uzyskać pomoc zarówno przy tworzeniu umów w celu nawiązania stosunku pracy, umów cywilnoprawnych jak również  w kwestiach przestrzegania zasad dyskryminacji i równego traktowania, przeciwdziałania mobbingowi, a także w wielu kwestiach z zakresu prawa pracy, egzekwowania postanowień umownych,  jak również roszczeń  z tytułu ich niewykonania. Należy pamiętać, że każdy problem prawny powinien być rozpatrywany w trybie indywidualnym w celu osiągnięcia odpowiedniego rozwiązania.

W 2019 roku weszły w życie zmiany w kodeksie pracy, które określają realizacje uprawnień pracowniczych w tym roszczeń z tytułu mobbingu, uprawnień rodzicielskich oraz zmiany w regulacjach dotyczących wydawania świadectw pracy. Co istotne zmiany w przepisach wymagają wprowadzenia zmian w zakładach pracy, regulaminach, procedurach antymobbingowych oraz wzorcach świadectw pracy.

Najważniejszą rewolucją w prawie pracy jest wprowadzanie  Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Plan ten zakłada tworzenie dobrowolnego systemu długoterminowego oszczędzania  dla wszystkich osób zatrudnionych. Środki zgromadzone na subkoncie tworzone są nie tylko przez pracownika, ale również przy jednoczesnym udziale pracodawcy i państwa. Ustawa przewiduje stopniowy system wdrożenia  PPK przez pracodawców i określa następujące terminy:

  1. od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,
  2. od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.,  
  3. od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.,
  4. od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty oraz jednostki należące do sektora finansów publicznych niezależnie od tego, ile osób zatrudniają.

Zmiany w prawodawstwie przewidują również nowelizację przepisów procesowych, dlatego tak ważne jest kompleksowe doradztwo prawne w każdej dziedzinie.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem:

kancelaria@sixlegal.pl